Dobre OWU


#ubezpieczenia, #wiedza / poniedziałek, 3 czerwca, 2019

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU), tak jak i umowa ubezpieczenia, muszą być formułowane przez ubezpieczycieli w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Wprost nakazuje to ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Tzw. nowa ustawa – z 11 września 2015 r. – dołożyła ubezpieczycielom jeszcze jeden wymóg związany z OWU:
„Ogólne warunki ubezpieczenia oraz inne wzorce umowy zakład ubezpieczeń zamieszcza na swojej stronie internetowej”.

Ustawa nie precyzuje za to, jak długo OWU ma widnieć na stronie, choć można zakładać, że powinno to trwać tak długo, jak długo ważne są zobowiązania wynikające z danej umowy ubezpieczenia.
Z pewnością warto też zapamiętać, że w myśl ustawy wszystkie postanowienia umowne, OWU i inne wzorce, które zostały sformułowane przez ubezpieczyciela niejednoznacznie, ostatecznie należy interpretować na korzyść klienta – ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego.

Przypomnijmy jeszcze, że ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności:
1) rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot;
2) warunki zmiany sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, jeżeli OWU taką zmianę przewidują;
3) prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia;
4) zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń;
5) sposób ustalania rozmiaru szkody – przy ubezpieczeniach majątkowych;
6) sposób określania sumy odszkodowania lub innego świadczenia, jeżeli OWU przewidują odstępstwa od zasad przewidzianych w przepisach prawa;
7) sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej;
8) metodę i sposób indeksacji składek ubezpieczeniowych, jeżeli OWU przewidują indeksację składek;
9) tryb i warunki dokonania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony;
10) przesłanki, sposób oraz termin wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jeżeli OWU przewidują taką możliwość,a także przesłanki, sposób oraz termin wystąpienia z umowy ubezpieczenia grupowego;
11) termin i sposób odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Niezwykle ważne są oczywiście również wszelkie ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia. One również znajdują się w OWU.

I choć OWU to nie jest najprzyjemniejsza lektura na wieczór… 😉 to bardzo ją polecamy.
PRZED ZAWARCIEM UMOWY UBEZPIECZENIA!

To niby oczywiste, a wciąż tak rzadkie… Przypominajcie swoim klientom i wyjaśniajcie, czemu służy OWU. To bardzo ważna informacja o kupowanej ochronie.

Zobacz post na Fb.