Finansowe: D&O


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia / poniedziałek, 10 lutego, 2020

Ubezpieczenia finansowe to nic innego jak transfer ryzyka na ubezpieczyciela za odpowiednią cenę i uwolnienie tym samym środków finansowych i czasu na rozwój przedsiębiorstwa.

Wśród ryzyk finansowych rozróżnia się ponad 10 różnych rodzajów (w zależności od przyjętej klasyfikacji). Ostatnio omówiliśmy ubezpieczenia niskiego wkładu oraz pomostowe oraz cyberubezpieczenia. Tym razem przedstawiamy ubezpieczenia D&O.

Ubezpieczenie D&O przeznaczone jest w szczególności dla członków zarządu oraz innym osób, sprawujących funkcje nadzorcze oraz kierownicze. Tego rodzaju ubezpieczenie zapewnia ochronę z tytułu szkód wyrządzonych spółce. Ubezpieczenie D&O zabezpiecza jednocześnie spółkę w przypadku szkód, jakie poniosła w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem zarządu.

Ubezpieczenie D&O pokrywa swoim zakresem najczęściej koszty obrony prawnej przed roszczeniem,  wypłatę odszkodowania, ochronę dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych, pokrycie kosztów postępowania przygotowawczego, wypłatę odszkodowania w sprawach o naruszenie praw pracowniczych, ochronę członków władz zasiadających w spółkach zależnych, ochronę w przypadku odpowiedzialności członków władz za zobowiązania publicznoprawne spółki, jak również pokrycie grzywien i kar administracyjnych.

W przypadku spółek akcyjnych swoistym rodzajem ubezpieczenia D&O jest ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu, wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych. Te dwa akty prawne nakładają na spółki publiczne szereg obowiązków informacyjnych. Niespełnienie tych wymogów skutkuje ryzykiem nałożenia przez organy nadzoru bardzo dotkliwych sankcji finansowych oraz karnych, które w konsekwencji mogą prowadzić do wstrzymania lub wycofania emisji papierów wartościowych, a to z kolei wywołać może bardzo dotkliwe uszczerbki wizerunkowe.

Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych ma dwojaki charakter. W jego zakres wchodzi zarówno odpowiedzialność cywilna osób odpowiedzialnych za emisję (w tym przygotowanie prospektu emisyjnego) oraz ubezpieczenie kosztów dodatkowych. Tego rodzaju ubezpieczenie łagodzi finansowe skutki wniesionych roszczeń, postępowań przygotowawczych oraz porady prawnej. W zakres ubezpieczenia może wchodzić także pokrycie kosztów odzyskania utraconego wizerunku wiarygodnego przedsiębiorstwa. W tym kontekście warto zauważyć, że polisa D&O powoduje, iż wizerunek firmy staje się bardziej wiarygodny.

Do ubezpieczenia emisji papierów wartościowych wrócimy w kolejnym tekście o ubezpieczeniach finansowych…
Grzegorz Kaliszuk
ekspert rynku ubezpieczeniowego

Zobacz poprzednie artykuły z cyklu FINANSOWE:
https://dumnizubezpieczen.pl/index.php/tag/finansowe/