Ubezpieczenia w tarczy „antykryzysowej”


#komentarz, #ubezpieczenia / poniedziałek, 30 marca, 2020

Uchwalony już przez Sejm Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wchodzący w skład tzw. tarczy „antykryzysowej”, zawiera kilka przepisów związanych bezpośrednio z ubezpieczeniami (zobacz: Proces legislacyjny: druk nr 299, 299-A; Senat: druk nr 96).

Mamy przede wszystkim po kolei przepisy dopisywane do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Art. 15zzg. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania, przedstawiania, złożenia i publikacji sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji, deklaracji, sprawozdań, raportów, zestawień, wyników przeprowadzonej weryfikacji, decyzji, opinii, wezwań, wniosków, składek, opłat, wpłat, zaliczek, a także rozpatrywania reklamacji oraz wykonywania innych obowiązków lub czynności określonych w:

1) ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (…),

2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (…), ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (…), ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (…), ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (…), ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (…), ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (…), ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (…), ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (…), ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (…), ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (…)

oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków oraz prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, jego stabilność, bezpieczeństwo, a także ochronę interesów uczestników tego rynku.

Art. 15zzv. Jeżeli termin wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, lub dopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 tej ustawy, przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 albo 2 tej ustawy, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 tej ustawy, organ nadzoru może zastosować wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 362 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (…).

Art. 15zzzq. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, może zawiesić z urzędu albo na wniosek postępowanie kontrolne, postępowanie w zakresie egzekucji opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (…) oraz odroczyć terminy płatności z tytułu niespełnienia tego obowiązku, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może, w drodze rozporządzenia, odroczyć terminy płatności oraz zawiesić postępowania, o których mowa w ust. 1, określając zakres terytorialny zawieszenia, rodzaje postępowań podlegających zawieszeniu oraz okres, na który następuje zawieszenie oraz odroczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.

3. Do terminów odroczeń oraz postępowań zawieszonych na podstawie ust. 1 lub 2, nie wlicza się okresów ich zawieszenia oraz odroczenia.

Ponadto art. 8 ustawy wprowadza szereg szczegółowych zmian do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Z kolei art. 50 wprowadza w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zmiany związane ze wsparciem UFG.

Dodatkowo oczywiście wszystkich podmiotów obecnych na rynku ubezpieczeniowym mogą dotyczyć zapisy ogólne, np. pozwalające na odbycie organów osób prawnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Znakomita większość przepisów ustawy będzie też mogła wpływać na poszczególnych klientów ubezpieczycieli z wielu branż.

Ustawa będzie czytana jeszcze w Senacie (zobacz: druk nr 96), a później podpisywana przez Prezydenta.

NASZ KOMENTARZ:
Jest nadzieja, że tarcza „antykryzysowa” jednak nie zabije ubezpieczeń. Póki co proponowane rozwiązania dają Komisji Nadzoru Finansowego możliwość ulżenia ubezpieczycielom w najbardziej nieprzyjemnych, administracyjnych obciążeniach…
…o ile sami ubezpieczyciele nie zawieszą równocześnie wypłat z OC ppm. Skoro nie ma kar…
Mamy też zapis dotyczący kar za brak zawarcia OC ppm, ale i tu to tylko zawieszenie kar. Czyli topór dalej będzie wisiał. Pytanie, czy później nie będzie umorzeń.

Tak czy tak, brana pod uwagę ma być konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. I to ulga. Tylko… kto tę prawidłowość będzie oceniał…?

I niestety… wciąż nie wiemy, czy coś jeszcze innego nas nie trafi. Jakiś przepis, na który teraz nie zwracamy uwagi. Może sądy i możliwość zawieszenia ich prac?
Z całą pewnością uderzy w nas po prostu spowolnienie gospodarcze. Gospodarka już zahamowała, choć jeszcze nie zderzyła się ze ścianą. To dopiero może nas czekać…