UFG uruchomił Bazę Danych Ubezpieczeniowych


#wiedza / piątek, 18 września, 2020

Pierwsi ubezpieczyciele przystąpili właśnie do uruchomionej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Bazy Danych Ubezpieczeniowych. Baza dedykowana jest całemu krajowemu rynkowi ubezpieczeniowemu, a docelowo zawierać będzie informacje o wszystkich typach polis – zarówno majątkowych, jak i na życie.

BDU pozwoli również na poszerzoną w stosunku do aktualnych możliwości analizę zawieranych umów, zgłaszanych szkód i roszczeń oraz wypłat odszkodowań i świadczeń. W efekcie, zakłady jeszcze lepiej będą mogły zarządzać ryzykiem ubezpieczeniowym, co przełoży się na jeszcze bardziej adekwatne szacowanie składki. Małgorzata Ślepowrońska, prezes UFG, komentuje:

Dla zakładów ubezpieczeń jesteśmy naturalnym partnerem we wdrożeniach, którym przyświeca wspólny cel – szeroko pojęty rozwój rynku ubezpieczeniowego. Nasze doświadczenia i wiedza w obszarze IT, procesów, budowy baz danych i rozumienie działalności ubezpieczeniowej są dla rynku gwarantem sprawnej obsługi BDU. Cieszę się, że kolejni ubezpieczyciele finalizują proces podpisywania oświadczeń o przystąpieniu. Liczę na to, że grono użytkowników bazy będzie rosło.

Pierwszy ubezpieczyciel, który przystąpił do bazy, to Wiener. Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes Wienera, mówi:

Wymiana informacji dzięki Bazie Danych Ubezpieczeniowych pozwoli nam na jeszcze skuteczniejsze dopasowywanie produktów i oferty do potrzeb klienta indywidualnego. Nowa funkcjonalność to także kolejne narzędzie do przeciwdziałania nadużyciom i wyłudzeniom. Mam nadzieję, że cały rynek ubezpieczeń dostrzeże potencjał projektu i weźmie w nim udział. Im większa skala wymienianych danych, tym większa skuteczność naszych działań.

Kolejnymi zakładami ubezpieczeń, które przystąpiły do bazy były – w kolejności przystępowania – Warta oraz Compensa. Ubezpieczyciele dzięki BDU otrzymają dostęp do informacji o wielokrotnym ubezpieczeniu danego przedmiotu lub podmiotu ubezpieczenia oraz występujących anomaliach w procesach ubezpieczeniowych. Będą również mogli wykonywać samodzielne analizy, jak chociażby na sieciach powiązań między podejrzanymi zdarzeniami i ich uczestnikami. Dzięki BDU ubezpieczyciele będą mogli sprawdzić m.in. liczbę zgłoszeń o wypłatę odszkodowania za ten sam incydent. Możliwa będzie też wymiana takich danych między zainteresowanymi.

UFG będzie monitorował usługi udostępniania danych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i pewność działania tych samych reguł w stosunku do wszystkich uczestników BDU. Co ważne, zakres udostępnianych danych będzie uzależniony od tego, jakimi danymi zakład ubezpieczeń zasila BDU i jakie dane jest skłonny udostępniać innym uczestnikom systemu. Oznacza to oparcie korzystania z danych na zasadzie wzajemności. Innymi słowy, zakłady ubezpieczeń, które zdecydują się przystąpić do BDU, będą mogły korzystać z tej bazy w takim zakresie, w jakim same będą ją zasilać.

Przystąpienie do BDU i przekazywanie danych na temat polis majątkowych i na życie jest dla zakładów ubezpieczeń dobrowolne, a jego mechanizm opiera się na podpisaniu umowy pomiędzy Funduszem a zakładem. Przedmiotem takiej umowy są zasady współpracy w zakresie tworzenia i korzystania z BDU. Przekazywanie danych przez ubezpieczyciela odbywać się będzie w określonej postaci oraz w zdefiniowanym terminie. Korzyści z funkcjonowania scentralizowanej bazy danych o ubezpieczeniach w Polsce będą również płynęły dla organów państwowych. Baza umożliwi bowiem kompleksowe i zestandaryzowane dokumentowanie spraw przez ubezpieczycieli, co z kolei może owocować skróceniem postępowań dowodowych.

Udostępnienie Bazy Danych Ubezpieczeniowych poprzedzone było pilotażem. Na jego potrzeby siedmiu ubezpieczycieli przekazało dane na temat ponad 11,5 mln polis i ponad 1,3 mln szkód różnego rodzaju. Skala danych po pełnym zasileniu bazy będzie wielokrotnie większa. Jak informuje UFG, w chwili obecnej trwa podpisywanie umów i oświadczeń o przystąpieniu do bazy kolejnych ubezpieczycieli.