Sprzątanie po upadłym ubezpieczycielu


#ubezpieczenia, #wiedza / środa, 12 stycznia, 2022W czerwcu 2021 r. Gefion oficjalnie został uznany za firmę w stanie upadłości i cofnięto mu licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. To dobry przykład, by pokazać, jak działa rynek ubezpieczeniowy po upadłości zakładu ubezpieczeń bądź oddziału działającego w Polsce.

🔹 WYPŁATY Z OC – UFG
Do grudnia 2021 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił niemal 4,5 mln zł odszkodowań i świadczeń za zdarzenia spowodowane przez kierowców posiadających umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawione przez duńską spółkę ubezpieczeniową Gefion. Zamkniętych zostało blisko 70% spraw przekazanych Funduszowi do realizacji.
Gefion działał w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług, oferując przede wszystkim polisy komunikacyjne. Po ogłoszeniu w czerwcu 2021 r. przez sąd w Kopenhadze jego upadłości, zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowego OC ppm przejął, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG. Zadaniem UFG jest możliwie jak najsprawniejsze obsłużenie szkód. W tym konkretnym przypadku akta szkodowe dotarły do UFG na przełomie września i października i Fundusz natychmiast zaczął weryfikację spraw oraz wypłaty, by jak najszybciej rozliczyć szkody.

Co ważne, koszty związane z działalnością Gefiona w naszym kraju będą ponoszone jeszcze przez wiele lat. To na UFG spada m.in. wieloletni obowiązek wypłat rent dla osób poszkodowanych w wypadkach spowodowanych przez kierowców ubezpieczonych w zakresie OC ppm w Gefionie. Zgodnie z polskimi przepisami, terminy przedawnienia roszczeń, w szczególności w przypadku szkód osobowych, mogą sięgać 20 lat.
Jednak dobrą informacją dla polskiego rynku ubezpieczeń jest to, że – zgodnie z międzynarodową umową – duński odpowiednik UFG będzie zwracał środki wypłacone z tytułu likwidacji szkód upadłego ubezpieczyciela. Gdyby upadłość ogłosił polski zakład ubezpieczeń – wtedy pełną odpowiedzialność za wypłaty świadczeń ponosiłby polski organ.

🔹 SZKODY TRANSGRANICZNE – PBUK
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypłaciło do końca 2021 r. blisko 7 mln zł zobowiązań za szkody transgraniczne wyrządzone przez kierujących pojazdami ubezpieczonymi w firmie Gefion. Utworzyło też rezerwy na poczet ewentualnych płatności w kolejnych latach w podobnej wysokości. W przypadku zdarzeń transgranicznych, zarówno przepływ informacji o szkodach komunikacyjnych rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą, jak i rozliczenia, dokonywane są jednak z dużym opóźnieniem. Z tego tez powodu niewykluczone jest, iż wartość zobowiązań przekroczy zgłoszone dotychczas roszczenia.

Utrata wypłacalności przez Gefiona, skutkująca cofnięciem licencji w 2020 r. przez duński organ nadzoru (Finanstilsynet), a w konsekwencji ogłoszenie upadłości, spowodowały konieczność przejęcia zobowiązań przez PBUK. Jak każdy zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w grupie 10 działu II, Gefion był członkiem PBUK, a jego polisy OC były ważne zarówno w Polsce, jak i w każdym kraju EOG, Andory, Serbii i Szwajcarii. Z tego też tytułu PBUK udzielało gwarancji w zakresie realizowania przez ten zakład zobowiązań wynikających z wypadków spowodowanych ruchem pojazdów ubezpieczonych w Gefionie.