Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu OC – triggery


#oc, #PawełSukiennik, #ubezpieczenia, artykuł

Każdy z ubezpieczeniowców z pewnością wielokrotnie zadawał sobie pytanie, co jest „wypadkiem ubezpieczeniowym” w ubezpieczeniu OC. Przecież nie można poprzestać na stwierdzeniu, że jest nim powstanie samej odpowiedzialności. Jest to ujęcie zbyt ogólne ze względu na fakt, iż mówimy o pewnym procesie, trwającym często latami. Prawidłowe ujęcie definicji „wypadku ubezpieczeniowego” jest zatem jednym z podstawowych wyzwań dla ubezpieczycieli.
– wyjaśnia Paweł Sukiennik

2020-01-09

Szkoda w rzeczach – ale o co chodzi?


#PawełSukiennik, #ryzyko, #wiedza, artykuł

Pojęcie szkody rzeczowej stanowi podstawowe kryterium podziału rynku ubezpieczeń OC i ich reasekuracji, a także wyznacza granice ubezpieczalności tego ryzyka w zakresie tzw. OC ogólnej. Ubezpieczyciele i reasekuratorzy, ale także klienci i pośrednicy, powinni zatem mieć świadomość, jaka jest treść tego pojęcia.
– wyjaśnia Paweł Sukiennik

2019-12-19

Umowna definicja szkody


#oc, #PawełSukiennik, #ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia OC najogólniej można scharakteryzować jako odpowiedzialność cywilną odszkodowawczą, wynikającą z prowadzenia przez ubezpieczonego określonej działalności lub wykonywania określonych czynności. Pojęcie „odpowiedzialności odszkodowawczej” zbudowane zostało oczywiście na pojęciu „szkody”.
– dziś o tym Paweł Sukiennik

2019-12-12

Czyli dla kogo to „OC zawodowe”?


#oc, #PawełSukiennik, #ubezpieczenia, artykuł

Kontynuując ubiegłotygodniowe rozważania, podejmę dzisiaj próbę skonstruowania listy rodzajów działalności, których wykonywanie przez naszego klienta oznaczać będzie najprawdopodobniej (bo czy na pewno, o to należy dopytać underwriterów…) konieczność włączenia do jego programu ubezpieczenia OC dodatkowego ubezpieczenia OC zawodowej.
– tłumaczy Paweł Sukiennik

2019-11-21

Kiedy tylko „OC ogólne”, a kiedy także „OC zawodowe”?


#dumnizubezpieczeń, #oc, #PawełSukiennik, #ubezpieczenia, artykuł

Na całym świecie konsekwentnie odróżnia się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej (General & Product Liability) od ubezpieczenia OC zawodowej (Errors & Omissions, Professional Liability, Professional Indemnity). Aby zatem wiedzieć, o czym mówimy, należy podjąć próbę odróżnienia jednego od drugiego.
– dziś o tym Paweł Sukiennik

2019-11-14

Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność odszkodowawcza


#PawełSukiennik, #ubezpieczenia, #wiedza, artykuł

Praca underwritera nad stworzeniem produktu ubezpieczeniowego zawsze zaczyna się od lektury kodeksu cywilnego i innych ustaw kształtujących odpowiedzialność cywilną odszkodowawczą klienta. Jeżeli znajdziemy i przeanalizujemy wszystkie przepisy odnoszące się do jego odpowiedzialności, uznając wynikającą z nich odpowiedzialność za ubezpieczalną, tworzymy produkt ubezpieczeniowy.
– wyjaśnia Paweł Sukiennik

2019-11-07

Przedmiot ubezpieczenia OC


#PawełSukiennik, #ubezpieczenia, #wiedza, artykuł

Co jest przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? Nasuwająca się natychmiast odpowiedź: „odpowiedzialność cywilna!” nie może być uznana za wyczerpującą.
Zacytowanie z pamięci art. 822 k.c., bez dodatkowego komentarza, także nie rozjaśnia obrazu. Przypomnijmy – przepis ten definiuje przedmiot ubezpieczenia OC jako odpowiedzialność ubezpieczającego lub osoby, na rzecz której zostaje zawarta umowa ubezpieczenia, za szkody wyrządzone osobom trzecim.
– jak to jest z tym OC, rozjaśnia Paweł Sukiennik

2019-10-31